Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Kloka listan

Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och social fobi. För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Ångestsyndrom, Psykiatristod. KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

Specialiserad vård

I tredje hand

Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

 

.

.

Ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

KBT kan ge viss effekt vid ångestsyndrom hos äldre. Ångestsyndrom inkluderar långvarig ångest (generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och social fobi) liksom tillfälliga ångestbesvär (ex. krisreaktion). Psykosocialt stöd, individanpassad beteendeaktivering och god omvårdnad är viktigt.

Långvarig ångest

Escitalopram …, Cipralex
Sertralin..., Oralin Sertrone
Zoloft

Rekommenderad maxdos av escitalopram är 10 mg hos patienter över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet.

SSRI ger ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.

Tillfällig symtomlindring vid ångestbesvär

Oxascand

Behandling med bensodiazepiner bör ske mycket restriktivt. Rekommenderad behandlingstid är högst 2 veckor.

Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2020/02/26